2015 Awards Winners

 • Cygnus Medicare Private Limited

 • Dhiraj Hospital, Vadodara

 • DR. ANUP KUMAR

 • Dr. Rakesh Garg

 • Dr. (Prof.) Jayakar Thomas

 • Dr. (Prof.) Nekib UA Yamaneh

 • Dr. Ankur Barua

 • Dr. Pradip Kumar Bhattacharya

 • Dr. Prasant Kumar Sahoo

 • Dr. Rizwan Haider

 • DR. SHAGUFTA

 • Dr. Syed Sirajuddin

 • Dr.¬†Kumaresh¬†Krishnamoorthy

 • Kids Clinic India Private Limited (Cloudnine Hospitals)

 • Surya Children's Medicare Private Limited